budget-small

Wesselerbrink te groot voor werkgroep wijkbudget

Bewoners van onze wijk hebben jaarlijks € 168.000 te besteden via "Jij maakt de buurt". Een groep vrijwilligers bepaalde tot voor kort welke aanvragen toegekend worden en controleerde de besteding. De gemeente is niet tevreden met het resultaat, en heeft besloten de werkgroep op te splitsen in 3 werkgroepen: Het Lang, Het Bijvank, en De Posten + Oosterveld.

 [Van de redactie]

jijmaaktdebuurt3Jij maakt de buurt

Onder de noemer ‘Jij maakt de buurt’ is vorig jaar gestart met de uitvoering van de wijkbudgetten. Bewoners kunnen meedenken, meebeslissen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt. 2012 was een proefjaar waar bewoners, onder coördinatie van de wijkraad en advisering van de gemeente, de wijkbudgetten in hun eigen wijk hebben vormgegeven.

Niet tevreden

Wesselerbrink wijkt stedelijk sterk af van andere wijken. Ze wijkt af door de grote omvang van de wijk in combinatie met het hoge budget (€ 168.000). Na bijna een jaar ervaring met de uitvoering concludeert stadsdeelmanagement Zuid dat het doel van de wijkbudgetten onvoldoende wordt bereikt. De leden vormen geen afspiegeling van de wijk, en weet daardoor niet voldoende wat er speelt in alle buurten. Het grote aantal aanvragen leidt bovendien tot een grote werkdruk van de vrijwilligers, met alle gevolgen van dien.

Nieuwe organisatie

Daarom heeft de gemeente besloten de wijk op te splitsen in drie gebieden, te weten Het Lang, Het Bijvank, De Posten en Oosterveld met ingang van het begrotingsjaar 2013. Deze groepen vallen onder eindverantwoordelijkheid van de Wijkraad Wesselerbrink. Het buitengebied (Brunink) valt hier niet onder. De nieuwe werkgroepen moeten in juli geformeerd zijn, zodat ze na de zomervakantie kunnen starten.

edwallingaWethouder Ed Wallinga: “Op deze manier streef ik er naar om Jij maakt de buurt dichter bij bewoners te brengen. Door het in de buurten te organiseren en het aantal aanvragen dat een werkgroep behandelt te verminderen hoop ik de werkdruk en werkvoorraad terug te brengen naar menselijke maat.”

 

Wijkraad positief

De Wijkraad Wesselerbrink staat overwegend positief tegenover de opsplitsing. “De plannen worden eerst voorgelegd aan de bewoners van de Wesselerbrink, want we vinden het wel belangrijk wat de bewoners van de plannen vinden.” De Wijkraad is blij met inzet van de huidige werkgroep, en de leden ervan kunnen zich aanmelden voor de nieuw te vormen werkgroepen. “Op dit moment zien wij dat aanvragen uit bepaalde delen van de Wesselerbrink zeer gering zijn. Onze verwachting is dat dit naar de opsplitsing beter zal gaan. Vooral omdat mensen voor hun eigen buurt de aanvragen kunnen behandelen. Daardoor zal er meer betrokkenheid gecreeerd worden bij de aanvragen die gedaan worden.” Ook wil de wijkraad graag nieuwe richtlijnen vaststellen waaraan aanvragen moeten voldoen.

De ex-leden van werkgroep wijkbudget waren onaangenaam verrast, en hebben het voornemen ontraden op basis van de motieven en het beoogde effect. Wethouder Wallinga: “Ik snap dat de werkgroep veel tijd heeft geïnvesteerd in de werkwijze en daarom graag op dezelfde manier wil doorgaan. Echter, op deze manier doorgaan zou onvoldoende leiden tot verbetering van behalen doelstelling van Jij maakt de buurt.”

Hoe verder

De opsplitsing is onderwerp van de stadsdeelcommissievergadering op 14 mei. Lees meer over de opsplitsing in de volgende memo’s:

 

DocumentIconStandpunt werkgroep wijkbudget

Van de wijkraad:

DocumentIconStandpunt van de wijkraad.

DocumentIconBestedingen in 2012 (lijst van goedgekeurde aanvragen met toegekende bedragen)

DocumentIconBestedingsplan voor 2013, incl. voorstel van nieuwe regels voor aanvragen