Verslag openbare wijkbijeenkomst 8 maart 2018

Verslag van de wijkbijeenkomst in De Magneet. Aanwezig volgens de presentielijst: 40 personen waarvan 11 vrijwilligers van de wijkraad.

Lees het verslag hieronder, of download het als PDF.

2. Opening door de voorzitter van de Wijkraad

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de grote opkomst. Er is veel belangstelling voor het werk van de Wijkraad. De lat wordt hoog gelegd. Halverwege het jaar 2017 bestond de Wijkraad uit twee mensen. Nu hebben we een goed team. Het team stelt zich voor.

2.a. Verslag van de wijkbijeenkomst op 7 december 2017

De notulen worden onveranderd goedgekeurd met dank aan de notulist.

3. Mededelingen

Het lean – traject, een project betreffende het proces van de aanvragen bij de wijkbudgetten, is succesvol verlopen. Geprobeerd zal worden, om de knelpunten in de aanvraagprocedure van de wijkbudgetten op te lossen.

De inloopochtend verloopt succesvol. Er komen mensen met vragen en er melden zich nieuwe mensen voor de wijkraad/werkgroep wijkbudget.

4. Presentatie van de Groene Loper

In de Helmerhoek is een plan ontstaan over het ontwikkelen van een groene loper door de wijk. Het plan is ontwikkeld en uitgevoerd door de wijkbewoners. De groene loper heeft tot doel mensen met elkaar te verbinden. De groene loper in de Helmerhoek bevat wandel – en fietspaden. Het plan is in de Helmerhoek nu gerealiseerd. Het is de bedoeling om de groene loper via de Wesselerbrink door te trekken naar de Stroinkslanden (route: erve Leppink – kinderboerderij – de Posten – Dragonheart – Stroinkshuis). Men is op zoek naar mensen uit de Wesselerbrink, die zich willen inzetten voor het plan. In de Wesselerbrink zou een werkgroep moeten komen, die plannen gaat ontwikkelen voor de wijk. Mensen, die belangstelling hebben, kunnen zich melden (www.groen-verbindt.nl).

5. Ontwikkelingen in de wijk (wijkagent)

Er zijn weinig ontwikkelingen te melden. Het is rustig in de wijk. Door buurtpreventie rondom ‘de Tender’ is de overlast van jongeren sterk verminderd. Bewoners, die hun auto op invalidenparkeerplaatsen zetten worden (nu nog) gewaarschuwd.

Stadsdeelbeheer

Men is bezig met een boom-werkplan voor de zuid-wijken. Men wil proberen het plan in 2018 te realiseren. Voor elke gekapte boom komt een boom terug.

Stadsdeelmanagement

Men is bezig met het ontwikkelen van een inlooppunt, waar de bewoners terecht kunnen met allerlei vragen op het gebied van welzijn en zorg (Wijkwijzer). Welke voorzieningen zijn er in de wijk? De Magneet wordt gezien als een centraal punt. Vragen moeten digitaal en per telefoon kunnen worden gesteld. De komende maanden zullen worden gebruikt, om het een en ander in te richten. De hulpvragen moeten direct kunnen worden beantwoord. Het een en ander zal nog moeten groeien.

Er komt een sport- en gezondheidsmarkt, waarbij beweging wordt gestimuleerd en bewoners met elkaar in contact worden gebracht.

Er is over Smiley sport- en speluitleen verteld. In het Smiley gebouw wil men weer een werkplaats creëren.

6. Financiën

Korte toelichting door de penningmeester

De penningmeester vertelt over de financiën van 2017. Het financieel verslag van 2017 is gereed. De boeken van 2017 hebben tijdens het inloopspreekuur op 7 maart ter inzage gelegen in de Magneet. In 2018 zal gewerkt worden aan een specificering van de verslagen.

Toelichting door de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft de boeken van 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.

Budgetaanvraag wijkraad

De voorzitter van de Wijkraad licht de aanvraag toe en geeft aan, dat er een bedrag van € 5.200,- wordt aangevraagd voor 2018.

Budgetaanvraag redactie

De aanvraag van € 7.470,- van de redactie is toegelicht middels een presentatie. Er is verteld over het doel en de producten. Het is de bedoeling dat de krant vaker zal verschijnen. Men zoekt onder meer schrijvers van artikelen voor de krant.

Presentatie wijkfeest het Lang

Het programma en de begroting van het wijkfeest het Lang van 2018 is toegelicht. Er is verteld over de geschiedenis van het wijkfeest. Het wijkfeest moet een activiteit van en voor iedereen van de omgeving van het Lang zijn. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd voor iedereen. De geraamde kosten bedragen € 7.047,-

7. Stand van zaken wijkbudgetten

Bezetting werkgroepen – nieuwe leden gevraagd

Er zijn op dit moment vier werkgroepen. Er worden gezocht naar nieuwe mensen voor de werkgroepen.

Uitgaven 2017 – samenvatting besteding

Er is in 2017 € 123.750,- euro besteed. Er is een bedrag van € 20.000,- gereserveerd voor toiletvoorzieningen voor de speeltuin het Tuindorp en zonnepanelen voor de fontein.

8. Rondvraag

Bertus Siemerink stelt zich voor en vertelt over zijn werkzaamheden. Hij houdt zich onder meer bezig met de leefbaarheid van de wijk.

Een wijkbewoner spreekt van belangenverstrengeling: mensen zitten in het team wijkraad en in een werkgroep. De voorzitter spreekt dit tegen en zegt dat alles is uitgezocht. Een wijkbewoner wil meer transparantie m.b.t. de wijkbudgetten. De gehele verantwoording van de wijkbudgetten 2017 lag op 7 maart ter inzage tijdens het inloopuur.

9. Sluiting

De voorzitter van de Wijkraad sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.