Vergunning verleend RIBW Broekheurneborg

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de aanvraag omgevingsvergunning van Woningcorporatie Domijn om woonplekken voor beschermd wonen aan te bieden door de RIBW. Het gaat om de U-bouw van het complex Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink. We hebben toegezegd om u te blijven informeren over de ontwikkelingen van deze aanvraag. In dit bericht leest u alvast over het besluit en het vervolg.

Wat heeft de gemeente besloten?

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 de vergunning aan Domijn verleend. Dit betekent dat de RIBW kan starten met het inrichten van 37 woonplekken voor beschermd wonen. Hiernaast worden 3 van de 40 appartementen in het complex in gebruik genomen als inloop- en kantoorruimte.

Waarom heeft de gemeente de vergunning verleend? Het college van B&W heeft na afweging van alle betrokken belangen besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Daarbij is de aanvraag op de vergunning zorgvuldig getoetst aan de kaders van ruimtelijke ordening zoals het woon- en leefklimaat, verkeer en milieu. Een belangrijk element voor het besluit is de aanwezigheid van 24-uurs begeleiding op deze locatie. Hiernaast is met de betrokken partners afgesproken om een zogenoemde omgevingsbeheergroep in te richten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Met de vergunning kan de RIBW beginnen met het huisvesten van cliënten in de U-bouw van de Broekheurnerborch. Naast vergunning heeft de gemeente aanvullende afspraken gemaakt met de RIBW en Domijn. Bij het maken van de afspraken hebben we zoveel mogelijk de onderwerpen meegenomen die in de afgelopen periode vanuit de buurt bij ons zijn aangegeven.

Wie komen er in de Broekheurnerborch wonen? De RIBW begeleidt mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen bij het wonen, werken en leren. Daarom is er 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. Zolang de RIBW deze locatie huurt, worden er geen cliënten vanuit forensische instellingen geplaatst. Dit geldt ook voor cliënten met een Tbs-maatregel en voor plaatsingen van cliënten die gefinancierd worden vanuit justitie.

Hoe zorgen we ervoor dat we goede buren blijven? De omgevingsbeheergroep maakt afspraken over hoe je goede buren van elkaar blijft. Ook wil de groep samen plannen maken voor buurtactiviteiten. De RIBW gaat de omgevingsbeheergroep organiseren. Daarin zitten verschillende partijen waaronder ook u als inwoner, de wijkagent, het stadsdeelmanagement etc.. In deze groep praten we met u over afspraken die we kunnen maken. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we als goede buren in de wijk kunnen wonen. Wilt u hieraan deelnemen? Neem dan contact op met de RIBW.

De RIBW houdt wekelijks spreekuur op maandag van 13.00-15.00 uur aan de Rechterveldbrink 1 hoogbouw, u kunt zich melden bij de receptie van Livio in de Broekheurnerborch. Of neem telefonisch contact op via 088-8250010.

Kan ik bezwaar maken? Als u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u bezwaar maken. U kunt hier meer over lezen op onze webpagina: www.enschede.nl/bezwaar. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de omgevingsvergunning is verleend. Nu het college van B&W een vergunning heeft verleend, mag de RIBW het pand meteen gaan gebruiken voor beschermd wonen. Wilt u voorkomen dat de vergunning na verlening ook meteen gebruikt kan worden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechter. U moet dan in ieder geval een bezwaarschrift hebben ingediend. Ook daarover leest u meer op onze website of op die van de rechtbank.
www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx

Vragen?

Ik kan mij voorstellen dat u na dit bericht nog vragen heeft. Voor meer informatie over het besluit kunt u terecht op onze website
www.enschede.nl/zuid. Op maandag 2 december 2019 kunt u bij het servicentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102 terecht voor vragen. Tussen 9.00
uur – 17.00 uur 
kunt u op een moment dat het u uitkomt binnenlopen.

U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar de wijkregisseur Zarina Dihal-Chedi. Kunt u dan niet. Dan is zij ook te bereiken via e-mail z.dihal@enschede.nl of telefoonnummer 14053.

Tot slot

Naast dit bericht ontvangt u nog een bericht per post. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. En ik nodig u graag uit om vragen te stellen. Wij stemmen met de vertegenwoordigers in de wijk af welke behoeften er zijn voor meer informatie. Uiteraard horen we graag van u als u hier zelf ook ideeën over heeft.