VERSLAG OPENBARE WIJKBIJEENKOMST 28 maart 2019

VERSLAG OPENBARE WIJKBIJEENKOMST

 

Aanwezig: 23 personen.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter stelt Ben Elferink voor als nieuw lid van de wijkraad. De wijkraad is nog steeds bezig om nieuwe leden te werven, waarbij er naar gestreefd wordt een vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap bij de wijkraad te betrekken.

De voorzitter vraagt, of er nog op- of aanmerkingen zijn op het verslag van de wijkbijeenkomst van 8 november 2018 en stelt dit verslag vervolgens vast.

Mededelingen

De toiletgroep van de speeltuin Tuindorp is in december 2018 aangepast. Hiervoor was in 2017 € 10.000,- gereserveerd. De SES heeft ook bijgedragen aan de realisatie. Het resultaat is te zien in het filmpje dat later is vertoond.

Frank geeft toelichting over de zonnepanelen op het winkelcentrum Zuid. Het is een idee uit 2016. De 56 zonnepanelen worden gebruikt om de energie voor de fontein te compenseren. De overeenkomst met het winkelcentrum wordt binnenkort getekend. Daarna worden offertes opgevraagd. De wijkbudgetten hebben hiervoor € 10.000,- gereserveerd. Een eventueel overschot wordt teruggestort naar de gemeente/wijkbudgetten. Als de zonnepanelen winst opleveren, wordt dit gebruikt voor het Wesselerbrinkpark.

Bijen

Ton geeft een mooie presentatie over de bij, waarbij duidelijk wordt hoe belangrijk de bij is. Tevens licht hij het voorstel voor de bijenstal bij de kinderboerderij toe. De bijenstal wordt ook gebruikt voor onderwijs. De vergadering gaat akkoord met de bijenstal.

 

Wijkagent

Er zijn weinig klachten op straat. Er is aandacht voor de hennepteelt, het dealen van drugs en de verkeersveiligheid. Er is aandacht voor het hard rijden op de Kiepe – Leunenberg en de Geessinkweg. Er loopt een campagne Twente tegen pesten, waarbij tegels worden gelegd tegen pesten en posters opgehangen. De wijkagent wil de zichtbaarheid in de wijk vergroten, mede door de aanwezigheid van een jeugdagent.

Stadsdeelbeheer

Er zijn 25 studenten bezig met een project over biodiversiteit. Zij maken een plan om in Zuid bij de sportboulevard alle facetten te bekijken van zowel de flora als de fauna.

Stadsdeelmanagement

Op 18 maart is het Praathuis gestart in de bibliotheek. Op maandag tussen 10.30 en 12.00 uur wordt geoefend in het Nederlands spreken.

De ambities voor Zuid voor 2019 zijn vastgesteld. Er zijn concrete projecten, waar de komende maanden uitvoering aan wordt gegeven. Deze projecten zijn de vinden op de website. Het is niet ‘vast’, maar blijft ‘organisch’ (flexibel).

Op 14 maart was de Doen beurs bij Victoria. Op 18 oktober is de volgende Doen beurs. Deze beurs is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om weer actief te worden door opleiding, vrijwilligerswerk etc. Ook al is de doelgroep klein, elke deelnemer die in beweging komt telt.

Financiën

De stukken van 2018 hebben ter inzage gelegen. Ze zijn altijd in te zien bij de penningmeester.

De penningmeester houdt het bestuur op de hoogte van de voortgang.

Ben is de 2e penningmeester.

De kas is gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hiermee wordt de penningmeester décharge verleend.

Bij de kascontrolecommissie wisselt elk jaar een persoon. Mieke geeft aan wel door te willen gaan, als er geen andere kandidaten zijn.

De budgetaanvraag van de wijkraad voor de huur, servicekosten, gas en elektra en consumpties bij de inloop en de wijkbijeenkomsten is goedgekeurd.

Stand van zaken wijkbudgetten

Er is een filmpje getoond over de besteding van de wijkbudgetten.

 

Er is een toelichting gegeven op de besteding van het wijkbudget in 2018 in de wijk.

 

Bezetting werkgroepen

Er zijn vier werkgroepen, te weten de Posten, Het Lang, Het Oosterveld en Het Bijvank. De werkgroepen zijn redelijk bezet. Versterking is altijd welkom. Mensen worden ingewerkt en men is bezig met het automatiseren van het aanvraagproces. Er zijn richtlijnen opgesteld voor de werkgroepen over hoe om te gaan met sommige aanvragen.

Rondvraag

Op 2 april is er een bijeenkomst voor alle huurders van ruimten in de Magneet over de toekomst van de Magneet.

 

Er is een nieuwe redactie van de Brinkpraat. De Brinkpraat verschijnt 10x per jaar. De inhoud is beter afgestemd met de doelgroep. Er blijft behoefte aan artikelen uit de wijk. De bezorging kan soms beter. Klachten graag melden per adres. De Brinkpraat wordt  huis aan huis samen met Hart van Enschede verspreid.

 

Duurzaamheid heeft aandacht gehad onder andere door de aanschaf en verspreiding van 60 kunstkerstbomen.

 

We willen aandacht besteden aan het aanvragen van wijkbudget. Met name in die straten/brinken waar weinig aanvragen vandaan komen.

 

De inloop op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Magneet loopt goed.

 

Sluiting

De voorzitter van de Wijkraad sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.